Our Practice

Our facility and personnel desire to provide to all patients treated here the highest level of medical/dental care possible in the safest environment achievable.  Our personnel will continually seek to improve the standards of care, safety, and comfort for all patients treated in this facility.  The Children's Dental Surgery Center is accredited by The Joint Commission and certified by the State of California Department of Public Health. 


Your First Visit

On your first visit the doctor will want to focus on getting to know you and your child and

-consult with you about any questions and concerns

-give your child a full dental examination

-perform a thorough medical history

-create a treatment plan


Nondiscriminatory Policy

Discrimination is against the law.

Visalia Children’s Dental Surgery Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Visalia Children’s Dental Surgery Center does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Visalia Children’s Dental Surgery Center provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Visalia Children’s Dental Surgery Center provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact Veronica Anaya, Civil Rights Coordinator.

If you believe that Visalia Children’s Dental Surgery Center has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Veronica Anaya, Civil Rights Coordinator
136 S Aspen Ct. Suite B, Visalia, CA 93291
559-625-9300  Fax: 559-625-9330  veronica@tcdsc.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Veronica Anaya, Civil Rights Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.ATTENTION: If you speak Spanish, Chinese, Vietnamese, Tagalog, Korean, Armenian, Persian-Farsi, Russian, Japanese, Arabic, Punjabi, Cambodian, Hmong, Hindi, or Thai, call 1-800-225-5254 for free language assistance services. 

Specific translations for Notice of Nondiscrimination, Statement of Nondiscrimination and Taglines are available at: http://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/translated-resources/

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-225-5254.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-225-5254。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-225-5254.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-225-5254.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-225-5254 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-225-5254

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-800-225-5254 تماس بگیرید.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-225-5254.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-225-5254 まで、お電話にてご連絡ください。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-800-225-5254 (رقم هاتف الصم والبكم: .

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-800-225-5254 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-225-5254

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-225-5254.

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-225-5254 पर कॉल करें।

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-800-225-5254.